Alla inlägg av Vägmärken

Påbudsmärken

D. Påbudsmärken.

Påbudsmärken talar om vad du måste göra. Ett påbudsmärke innehåller en uppmaning som du är skyldig att följa, till exempel att du endast får köra i en viss riktning. Påbudsmärken är runda med en tunn vit kant och blå bakgrund. Mitt i märket sitter alltid en symbol som visar vad påbudet handlar om. Oftast är det en pil, som visar vilken väg man ska köra.

De börjar, precis som förbudsmärken, att gälla vid märket och gäller sedan fram till nästa korsning. Påbudet kan också avslutas med ett slutmärke eller tilläggstavla.

Påbjuden körriktning

Dessa skyltar visar vilka alternativ det finns mellan att köra rakt fram, eller svänga till vänster eller höger. Ett eller två alternativ visas. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

D1. Påbjuden körriktning, vänster
D1-2. Påbjuden körriktning, höger
D1-3. Påbjuden körriktning, rakt fram
D1-4. Påbjuden körriktning, vänstersväng
D1-5. Påbjuden körriktning, högersväng
D1-6. Påbjuden körriktning, rakt fram eller vänstersväng
D1-7. Påbjuden körriktning, rakt fram eller högersväng
D1-8. Påbjuden körriktning, häger eller vänstersväng

Väjningspliktsmärken

B. Väjningspliktsmärken.

Ett väjningspliktsmärke upplyser att någon förare har stopp- eller väjningsplikt. Väjningspliktsmärken har varierande form och utseende.

Dessa märken talar också (i vissa länder, men inte i Sverige) om för trafikanterna vilka som har förkörsrätt. Märkena har varierande form och utseende och anger att du tydligt ska visa att du lämnar företräde och/eller vid behov stanna.

Väjningsplikt

Kör tydligt. Lämna företräde. Märket är uppsatt så nära den korsande vägen som möjligt.

Från vägmärkesförordningen.

Märket anger att förare har väjningsplikt mot fordon på korsande väg eller led och att bestämmelserna i 3 kap. 5 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga. Märket kan vara uppsatt tillsammans med tilläggstavla T2, avstånd, som förberedande upplysning om väjningsplikt och tillsammans med tilläggstavla T3, avstånd till stopplikt, som förberedande upplysning om stopplikt. Om samtliga tillfarter i en korsning har väjningsplikt anges detta med tilläggstavla T13, flervägsväjning.

B1. Väjningsplikt

Stopplikt

Obligatoriskt och väjningsplikt i korsning eller vid järnväg.

Från vägmärkesförordningen.

Märket anger att förare har stopplikt före infart på korsande väg, led eller spårområde och att bestämmelserna i 3 kap. 19 § trafikförordningen är tilllämpliga. Om samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt anges detta med tilläggstavla T14, flervägsstopp.

B2. Stopplikt

Övergångställe

Du har särskilda förpliktelser mot gående

Från vägmärkesförordningen.

Märkena, som är likvärdiga och kan användas var för sig eller tillsammans, anger ett övergångsställe. Vid obevakade övergångsställen är för fordonsförare bestämmelserna i 3 kap. 61 § och för gående bestämmelserna i 7 kap. 4 § trafikförordningen tillämpliga.

B3. Övergångställe
B3-2. Övergångställe

Huvudled

Trafiken på de korsande vägarna har väjningsplikt mot all trafik på huvudleden. Märket ska normalt upprepas efter varje korsning.

Från vägmärkesförordningen.

Märket är uppsatt vid huvudledens början och upprepat efter varje korsning med annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen, om det inte ändå tydligt framgår att huvudleden fortsätter efter korsningen.

huvudled
B4. Huvudled

Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods

Derta vägmärken anger påbjuden körriktning för sådan trafik som bär last som omfattas av kravet på märkning med orangefärgad skylt enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods.

D12. Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods
D12-2. Bokstaven anger att påbudet endast avser fordon som inte får framföras i en vägtunnel som tillhör den tunnelkategori som motsvarar bokstaven

Symboler

I. Symboler.

Under ett vägmärke kan det dessutom finnas tilläggstavlor, som närmare anger märkets innebörd, giltighet eller utsträckning.

Symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att visa att informationen gäller för ett visst fordonslag, en viss trafikantgrupp eller en viss verksamhet.

Tecken av polisman med flera

P1. Tecken av polisman.

Polis, bilinspektör, vägtransportledare eller någon annan person som har utsetts av en myndighet får ge tecken för att övervaka trafiken, ge anvisningar eller utföra punktskattekontroll. Du är skyldig att följa deras tecken.

En vägtransportsledare eskorterar tunga, breda och långa transporter. Han eller hon har rätt att ge samma anvisningar som en polisman och du är skyldig att fälja dem.

Varningsmärken

A. Varningsmärken.

Varningsmärken varnar för olika typer av faror och betyder att du ska vara extra uppmärksam och försiktig.

Motivet på varningsmärket visar vilken fara som avses, till exempel varning för djur, barn eller kö.

Avståndet mellan varningsmärket och faran kan variera då detta anpassas till den högsta tillåtna hastigheten. Om faran gäller under en längre sträcka, anges det på en tilläggstavla. Varningsmärken är i Europa utom Irland triangelformade med röd ram och vit eller gul bakgrund.

Varning för djur

Du bör skärpa uppmärksamheten åt sidorna. Sänk farten! Att krocka med ett sådant djur är farligt. Varning för djur brukar anpassas till de djur som kan förväntas i omgivningarna. Risken är störst i gryning och skymning.

A19. Varning för djur, älg
A19-2. Varning för djur, hjortdjur
A19-3. Varning för djur, nötkreatur
A19-4. Varning för djur, häst
A19-5. Varning för djur, ren
A19-6. Varning för djur, får
A19-7. Varning för djur, vildsvin

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Skylten används mest i korsningar med dålig sikt. Man kan  normalt passera korsningen i normal fart, men man får vara uppmärksam och beredd att bromsa. Det tjocka lodräta strecket avser huvudleden och de övriga strecken visar hur korsningen är utformad. Det finns 22 alternativa symboler.

T.ex.

A29. Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Avstånd till plankorsning

Märket med tre markeringar är, utom tättbebyggt område, uppsatt under något av märkena A35, varning för järnvägskorsning med bommar, A36, varning för järnvägskorsning utan bommar, eller A37, varning för korsning med spårväg.

Märket med tre streck står längst från järnvägskorsningen. Avståndet fram till järnvägen minskar med streckens antal. Den som har 3 streck sitter 150 meter från järnvägen. Nästa skylt med två streck sitter 100 meter från järnvägen och närmast järnvägen sitter skylten med ett streck som sitter 50 meter från järnvägen.

A38. Avstånd till plankorsning, 150 m innan järnvägskorsningen
A38-2. Avstånd till plankorsning, 100 m innan järnvägskorsningen
A38-3. Avstånd till plankorsning, 50 m innan järnvägskorsningen

Stopp

Det betyder att det är stopp för den som kommer framifrån eller bakifrån. Tecken kan även ges med en stoppspade. För trafikanter som kommer från sidan betyder tecknet att vägen är fri och att det är tillåtet att köra.

P1. Stopp

Stopp för den som handflatan är vänd mot. Tecknet kan även ges med en stoppspade.

P2. Stopp

Stopp för den som lyktan är vänd emot.Tecknet används under mörker och vid nedsatt sikt. Lyktan hålls i den position där den lättast uppfattas av trafikanter.

P3. Stopp

Markeringspil

Vägen svänger kraftigt i pilarnas riktning. Om anordningen används vid ett vägarbete eller liknande arbete är den röd och gul. Denna ska göra trafikanterna extra uppmärksamma på kurvan och hur den sträcker sig.

X1. Markeringspil

Särskild varningsanordning

Anordningen anger att framkomligheten på en väg är inskränkt på grund av ett tillfälligt hinder eller liknande. Texten på anordningen anpassas till orsaken.

Vanligtvis är det polisen eller räddningstjänsten som ställer ut denna. Exemplet på bilden är svenskt men liknande anordningar sätts ofta upp även i andra länder då olyckor har inträffat. Svensk polis har även en likadan skylt men med texten ”Polis” som bland annat används vid omfattande trafikkontroller. Texten på anordningen anpassas till orsaken.

X6. Särskild varningsanordning

Vägmarkeringar

M. Vägmarkeringar.

Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafikanter. De förekommer antingen separat eller tillsammans med vägmärken eller andra anordningar.

M1. Mittlinje eller körfältslinje

M1. Mittlinje utgörs av en streckad linje. Mittlinje anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta färdriktningar. På landsväg ör linjens längd 3 m. Avståndet mellan linjerna är 9m.

M2. Kantlinje

M2. Markeringen anger en körbanas yttre gräns. Du får köra över en streckad kantlinje när du exempelvis underlättar en omkörning.

M3. Varningslinje

M3. Denna linje används för att informera om att linjen är olämplig att överskrida på grund av trafikförhållandena. Den ersätter mittlinje och heldragen linje på vägar som är smalare än 7 meter. Den kan också finnas på bredare vägar inom tättbebyggt område. Varningslinjen är 9 m lång och avståndet mellan linjerna är 3 meter.

M4. Ledlinje

M4. Den anger hur svängande trafik ska fortsätta genom korsningen. Markeringen används även i andra fall där det finns behov av ledning.

M5. Cykelfältslinje

M5. Den avskiljer cykelfält från andra körfält. Där det finns cykelfält är cyklister och mopedförare klass II skuldiga att följa markeringarna.

M6. Linje för fordon i linjetrafik med flera

M6. Denna vägmarkering anger gränsen mellan körfält för fordon i linjetrafik m.fl. och ett annat körfält. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.

M7. Reversibelt körfält

M7. Avgränsar körfält som upplåts för trafik omväxlande i den ena eller andra färdriktningen. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.

M8. Heldragen linje

M8. Den förekommer normalt på körbanor med 2 körfält i vardera riktningen. Dubbel heldragen linje finns också på vägar med ett körfält i vardera riktningen, där förbudet behövs. Du får inte med något hjul köra till vänster om en dubbel heldragen linje.

M9. Spärrområde

M9. Det betyder att det är förbjudet att köra in i området! Markeringen består av vinklade eller snedställda streck beroende på förhållandena på platsen.

M10. Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje

M10. Den anger att sikten framåt är begränsad.

M11. Varningslinje och heldragen linje

M11. Denna vägmarkering innebär förvarning om heldragen linje eller särskild fara. Markeringen används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält.

M12. Mittlinje och varningslinje

M12. Du får köra över linjerna om du har tillräcklig sikt och det kan ske utan fara. Markeringen kan även användas för att upplysa om en kommande heldragen linje på den sida där varningslinjen finns.

M13. Stopplinje

M13. Den anger var du ska stanna enligt ett vägmärke eller en trafiksignal.

M14. Väjningslinje

M14. Markeringen anger den linje som fordon inte bör passera när föraren iakttar väjningsplikt.

M15. Övergångsställe

M15. Övergångsställe Markeras med vägmarkering eller vägmärke eller trafiksignaler.

M16. Cykelöverfart
M17. Farthinder

M17. Den markerar ett farthinder t.ex gupp eller grop.

M18. Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt

M18. Markeringen anger att väjningsplikt eller stopplikt gäller längre fram i färdriktningen.

M19. Körfältspilar

M19. Om körfältet är avgränsat av heldragna linjer måste du följa den eller de riktningar pilen anger. I annan fall är pilen en upplysning om lämplig färdväg som du bör följa.

M20. Körfältsbyte

M20. Markeringen anger också en varning, oavsett om du själv ska byta körfält eller vara beredd på att någon kör in i körfältet framför dig.

M21. Förbud mot att stanna och parkera

M21. Markeringen anger förbud mot att stanna och parkera fordon och är placerad i körbanans kant. Avvikelse från färg får inte ske.

M22. Förbud mot att parkera

M22. Den upplyser om förbud att parkera eller visar utsträckning av busshållplats.

M23. Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera

M23. Den kan användas också tillsammans med linje M21 och M22.

M24. Uppställningsplats

M24. Uppställningsplats markeras med brutna eller heldragna linjer. Du måste ha bilens hjul innanför markeringarna.

M25. Gång- och cykelpil

M25. Markeringen visar lämplig färdväg för gående eller cyklande och förare av moped klass II.

M26. Cykel

M26. Den visar lämplig färdväg för cykel och moped klass II.

M27. Gående

M27. Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för gående.

M28. Buss

M28. Används för att förtydliga anvisning.

M29. Hastighet

M29. Skylten upplyser om Rekommenderad högsta hastighet.

M30. Vägnummer
M31. Ändamålsplats

M31. Markeringen upplyser om en uppställningsplats som är avsedd för ett visst ändamål. Texten anpassas efter ändamålet.

M32. Stopp

M32. Markeringen upplyser om stopplikt. Markeringen används tillsammans med märke B2, stopplikt, för att förstärka anvisningen.

M33. Rörelsehindrad

M33. Denna vägmarkering upplyser om uppställ-ningsplats endast för rörelsehindrade. Det krävs tillstånd.

M34. Information

M34. Markeringen ger upplysning, varning eller vägledning av vikt för trafikanten.

Trafiksignaler

Trafiksignaler.

Trafiksignaler sätts upp i korsningar med mycket trafik för att trafiken ska kunna flyta smidigare och säkrare.

Huvudsignalen förekommer alltid i alla tre färgerna. Det enda tillfälle du får bortse från trafiksignalens ljus är då polisman dirigerar trafiken i korsningen.

SIG1. Röd

SIG1. Rött betyder alltid stopp! Fordon får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen. Signal med konturpil gäller endast den eller de färdriktningar som anges med pilen.

SIG2. Röd och gul

SIG2. Rött och gult betyder att växling till grönt strax kommer att ske. Du får inte passera signalen förrän den slagit om till grönt. I övrigt har signalbilden samma innebörd som röd.

SIG3. Grönt

SIG3. Det betyder att får köra men var försiktig, det finns de som kör mot rött ljus! Grön pil innebär att signalen gäller den färdriktning som anges med pilen. Fordon får föras i pilens riktning även om en annan signalbild visas samtidigt. Observera att gående har rätt att fortsätta gå, om det var grönt för dem när de gick ut på körbanan.

SIG4. Gult

SIG4. Det betyder att det är på väg att bli rött. Stanna! Du för dock fortsätta om du hunnit så långt att du inte kan stanna mjukt.

SIG5. Blinkande gult

SIG5. Det är ett varningsljus därmed ska du köra särskilt försiktigt. Eftersom trafikregleringen i korsningen fungerar inte, gäller de anvisningar du får av vägmärken. Om väjningsplikt är uppsatt, ska du väja för korsande trafik. Om vägmärken saknas gäller högerregeln i korsningen.

Gåendesignaler.

Långsamt tickande= rött

Snabbt tickande= grönt

SIG6. Röd akustisk signal med långsam pulsfrekvens

SIG6. Stopp! Förbjudet att beträda en körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning. Gående som befinner sig på körbanan eller cykelbanan när signalen slår om till röd signalbild skall fortsätta till andra sidan. Finns en refug eller liknande anordning skall den gående dock stanna där.

SIG7. Grön akustisk signal med snabb pulsfrekvens

SIG7. Gå! Körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning får beträdas.

Kollektivtrafiksignaler.

Kollektivtrafiksignaler gäller för fordon som kör i linjetrafik i eget körfält samt spårvagnar. Dessa signaler visar alltid vitt ljus. De kan också förekomma som extrasignal till en fordonssignal.

SIG8. S

SIG8. Fordon och spårvagn får inte passera stopplinjen, eller om sådan saknas, signalen.

SIG9. S+vågrätt streck

SIG9. Växling till lodrätt streck är omedelbart förestående.

SIG10. Lodrätt streck

SIG10. Fordon och spårvagn får fortsätta framåt.

SIG11. Vågrätt streck

SIG11. Stanna. Fordon och spårvagn får inte passera stopplinjen, eller om sådan saknas, signalen i annat fall än då det hunnit så långt fram när signalen växlar från lodrätt till vågrätt streck att det inte kan stannas utan fara.

Körfältssignaler.

SIG12. Rött kryss

SIG12. Körfältet får inte användas.

SIG13. Gul pil eller pilar

SIG13. Föraren skall byta körfält i den riktning pilen eller pilarna anger.

SIG14. Grön pil

SIG14. Kör i detta körfält.

Järnvägskorsningar.

Plankorsningar med järnväg och spårväg.

SIG15. Rött blinkande ljus

SIG15. Stopp! Stanna och slå av motorn. Tänk på miljön. Du får inte köra förrän den röda signalen slocknat.

SIG16. Rött blinkande ljus

SIG16. Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen.

SIG17. Rött fast ljus

SIG17. Signalen anger att en väg är helt avstängd.

SIG18. Gult blinkande ljus

SIG18. Signalen används där en väg är delvis avstängd eller för att förstärka en anvisning som ges genom någon annan anordning.

Tidsangivelse

Svarta eller vita siffror utan parentes avser månd-fred utom dag före helgdag.

Svarta eller vita siffror inom parentes avser lördag eller dag före helgdag.

Röda siffror avser sön-och helgdag.

Anges viss dag eller viss veckodag gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag.

T6. Tidsangivelse