Etikettarkiv: Kantlinje

Vägmarkeringar

M. Vägmarkeringar.

Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafikanter. De förekommer antingen separat eller tillsammans med vägmärken eller andra anordningar.

M1. Mittlinje eller körfältslinje

M1. Mittlinje utgörs av en streckad linje. Mittlinje anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta färdriktningar. På landsväg ör linjens längd 3 m. Avståndet mellan linjerna är 9m.

M2. Kantlinje

M2. Markeringen anger en körbanas yttre gräns. Du får köra över en streckad kantlinje när du exempelvis underlättar en omkörning.

M3. Varningslinje

M3. Denna linje används för att informera om att linjen är olämplig att överskrida på grund av trafikförhållandena. Den ersätter mittlinje och heldragen linje på vägar som är smalare än 7 meter. Den kan också finnas på bredare vägar inom tättbebyggt område. Varningslinjen är 9 m lång och avståndet mellan linjerna är 3 meter.

M4. Ledlinje

M4. Den anger hur svängande trafik ska fortsätta genom korsningen. Markeringen används även i andra fall där det finns behov av ledning.

M5. Cykelfältslinje

M5. Den avskiljer cykelfält från andra körfält. Där det finns cykelfält är cyklister och mopedförare klass II skuldiga att följa markeringarna.

M6. Linje för fordon i linjetrafik med flera

M6. Denna vägmarkering anger gränsen mellan körfält för fordon i linjetrafik m.fl. och ett annat körfält. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.

M7. Reversibelt körfält

M7. Avgränsar körfält som upplåts för trafik omväxlande i den ena eller andra färdriktningen. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.

M8. Heldragen linje

M8. Den förekommer normalt på körbanor med 2 körfält i vardera riktningen. Dubbel heldragen linje finns också på vägar med ett körfält i vardera riktningen, där förbudet behövs. Du får inte med något hjul köra till vänster om en dubbel heldragen linje.

M9. Spärrområde

M9. Det betyder att det är förbjudet att köra in i området! Markeringen består av vinklade eller snedställda streck beroende på förhållandena på platsen.

M10. Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje

M10. Den anger att sikten framåt är begränsad.

M11. Varningslinje och heldragen linje

M11. Denna vägmarkering innebär förvarning om heldragen linje eller särskild fara. Markeringen används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält.

M12. Mittlinje och varningslinje

M12. Du får köra över linjerna om du har tillräcklig sikt och det kan ske utan fara. Markeringen kan även användas för att upplysa om en kommande heldragen linje på den sida där varningslinjen finns.

M13. Stopplinje

M13. Den anger var du ska stanna enligt ett vägmärke eller en trafiksignal.

M14. Väjningslinje

M14. Markeringen anger den linje som fordon inte bör passera när föraren iakttar väjningsplikt.

M15. Övergångsställe

M15. Övergångsställe Markeras med vägmarkering eller vägmärke eller trafiksignaler.

M16. Cykelöverfart
M17. Farthinder

M17. Den markerar ett farthinder t.ex gupp eller grop.

M18. Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt

M18. Markeringen anger att väjningsplikt eller stopplikt gäller längre fram i färdriktningen.

M19. Körfältspilar

M19. Om körfältet är avgränsat av heldragna linjer måste du följa den eller de riktningar pilen anger. I annan fall är pilen en upplysning om lämplig färdväg som du bör följa.

M20. Körfältsbyte

M20. Markeringen anger också en varning, oavsett om du själv ska byta körfält eller vara beredd på att någon kör in i körfältet framför dig.

M21. Förbud mot att stanna och parkera

M21. Markeringen anger förbud mot att stanna och parkera fordon och är placerad i körbanans kant. Avvikelse från färg får inte ske.

M22. Förbud mot att parkera

M22. Den upplyser om förbud att parkera eller visar utsträckning av busshållplats.

M23. Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera

M23. Den kan användas också tillsammans med linje M21 och M22.

M24. Uppställningsplats

M24. Uppställningsplats markeras med brutna eller heldragna linjer. Du måste ha bilens hjul innanför markeringarna.

M25. Gång- och cykelpil

M25. Markeringen visar lämplig färdväg för gående eller cyklande och förare av moped klass II.

M26. Cykel

M26. Den visar lämplig färdväg för cykel och moped klass II.

M27. Gående

M27. Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för gående.

M28. Buss

M28. Används för att förtydliga anvisning.

M29. Hastighet

M29. Skylten upplyser om Rekommenderad högsta hastighet.

M30. Vägnummer
M31. Ändamålsplats

M31. Markeringen upplyser om en uppställningsplats som är avsedd för ett visst ändamål. Texten anpassas efter ändamålet.

M32. Stopp

M32. Markeringen upplyser om stopplikt. Markeringen används tillsammans med märke B2, stopplikt, för att förstärka anvisningen.

M33. Rörelsehindrad

M33. Denna vägmarkering upplyser om uppställ-ningsplats endast för rörelsehindrade. Det krävs tillstånd.

M34. Information

M34. Markeringen ger upplysning, varning eller vägledning av vikt för trafikanten.